1. Wstęp oraz nazwa podmiotu publicznego.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie ul. 1 Maja 66-74, 21-100 Lubartów, tel. 81 8553055. dąży do zapewnienia dostępności swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: www.sp3.umlubartów.pl.

2. Data publikacji i aktualizacji.

Data publikacji strony internetowej: 01.09.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 04.09.2023 r.

3. Dane kontaktowe.

W przypadku utrudnień w dostępności strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest administrator strony, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Można także zadzwonić na numer telefonu 81 8553055. Tą samą drogą można złożyć wniosek o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargę na niewystarczające zapewnienie dostępności.

4. Status pod względem zgodności z ustawą.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych,
część plików nie jest dostępnych cyfrowo.


Wyłączenia:

filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
Ułatwienia na stronie podmiotowej:

artykuły, sekcje zawierają nagłówki ułatwiające nawigację za pomocą klawiatury, treść artykułów, publikacji dostępna jest z poziomu menu uporządkowanego w postaci hierarchicznej listy, w której każdy element jest aktywnym odnośnikiem do opisywanej pozycji menu, menu dostępne również za pomocą skrótów klawiaturowych, strona internetowa dostosowana do łatwego powiększania z poziomu menu przeglądarki.

5. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania.

Oświadczenie sporządzono dnia 01.09.20231 r. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

6. Informacje na temat procedury.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

7. Skróty klawiaturowe.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Główne skróty klawiaturowe dotyczące poruszania się po strony internetowej:

Tab – przeniesienie do kolejnego elementu na stronie
Shift + Tab – przeniesienie do poprzedniego elementu na stronie
PgUp – przewinięcie strony w górę
PgDn – przewinięcie strony w dół
Ctrl + “+” – powiększenie całej zawartości strony
Ctrl + “-” – pomniejszenie całej zawartości strony
Ctrl + “0” – przywrócenie normalnego rozmiaru całej zawartości strony
Home – przejście na górę strony
End – przejście na dół strony

8. Dostępność architektoniczna.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie ul. 1 Maja 66-74, 21-100 Lubartów.

Szkoła Podstawowa nr 3 w Lubartowie zajmuje pomieszczenia w piwnicach, parterze, I i II piętrze budynku.
Wejście do budynku po schodach.
Przy bocznym wejściu do budynku podjazd dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich.
Brak wind, korytarze umożliwiają przejazd osoby na wózku.
Wyznaczone miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.
Istnieje możliwość wejścia z psem asystującym bez ograniczeń.

9. Obsługa osób z niepełnosprawnościami.

Osoba niepełnosprawna lub z dzieckiem niepełnosprawnym może załatwiać sprawy poza kolejnością.