Wizja

Nasza szkoła  jest przyjazna dla ucznia, bezpieczna i propagująca zdrowy styl życia. Oparta na współpracy z rodzicami i środowiskiem.

Cele działania szkoły są znane nauczycielom i rodzicom, uwzględniają ich oczekiwania. Opieramy się na zasadach partnerstwa, stwarzamy sprzyjającą atmosferę pracy, dostrzegamy wartość każdego człowieka. Przekazujemy wiedzę, kształtujemy umiejętności, rozwijamy zainteresowania, talenty i zdolności uczniów, zapewniając stały dostęp do najnowszych zdobyczy techniki oraz ciekawych i różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Posiadamy dobrze wyposażone pracownie komputerowe, gabinet logopedyczny, bibliotekę, świetlicę i stołówkę. Sala gimnastyczna, sala gimnastyki korekcyjnej, boisko szkolne i basen zapewniają idealne warunki do uprawniania sportu. Estetyczne sale oraz pracownie przedmiotowe pozwalają na realizację podstawowych celów dydaktycznych i wychowawczych.

Otaczamy uczniów opieką pedagoga szkolnego, pielęgniarki i stomatologa.

Osiągamy sukcesy w pracy dydaktyczno-wychowawczej, które są wynikiem zaangażowania wykwalifikowanej, doświadczonej i kompetentnej kadry pedagogicznej, świadomej realizowanej misji i otwartej na potrzeby ucznia.

Rozwijamy wrażliwość na problemy ekologiczne. Duży nacisk kładziemy na wartości wychowawcze i bezpieczeństwo oraz właściwy rozwój fizyczny i zdrowotny naszych wychowanków. Jesteśmy "Szkołą z klasą" promującą zdrowie. Realizujemy program edukacji zdrowotnej, przeciwdziałamy agresji i przemocy.
Zachęcamy uczniów do uczestnictwa w kulturze, propagujemy czytelnictwo, kino, teatr, muzeum, galerie, filharmonię.

Nasze dzieci wiedzą dużo o historii szkoły, patronie, tradycjach miasta i regionie, poznają najważniejsze zabytki Lubelszczyzny. Uczestniczą w rajdach i wycieczkach krajoznawczo-turystycznych.
Kierując się mottem: "Sport to zdrowie", dążymy do wzmocnienia psychiki ucznia, hartu ducha, umiejętności rywalizacji, stosowania zasady "fair play". Posiadamy jednolity system oceniania uwzględniający zaangażowanie i wkład pracy ucznia. Ocenianie jest systematyczne i wspomaga proces uczenia się.

Program szkoły ukierunkowany jest na potrzeby dziecka, jego środowiska rodzinnego i lokalnego.
Zapewnia dobre przygotowanie do następnego etapu kształcenia a jednocześnie jest podatny na wszelkie modyfikacje. Nauczyciele stawiają uczniom wysokie, lecz realne wymagania, otaczają wychowanków opieką. Dzieci w trudnej sytuacji materialnej lub losowej mogą liczyć na wsparcie i właściwą pomoc szkoły.
Nasi uczniowie są wszechstronnie rozwinięci, lubią przebywać w szkole, czują się bezpiecznie, korzystają z różnorodnych zajęć pozalekcyjnych. Dalsze losy absolwentów świadczą o wysokiej jakości pracy szkoły.

Nasza placówka współdziała ze środowiskiem rodzinnym dziecka w zakresie wychowania i różnych sfer rozwoju.
Rodzice aktywnie uczestniczą w życiu szkoły. Są partnerami we wszystkich podejmowanych działaniach. Współtworzą prawo szkolne i programy, wspomagają ich realizację oraz prezentują osiągnięcia.
Zależy nam na pozytywnym wizerunku szkoły w środowisku. Dbamy o niego, mamy swoją gazetkę szkolną, stronę internetową oraz zespół ds. promocji szkoły. Organizujemy konkursy, zawody sportowe oraz imprezy artystyczne w środowisku lokalnym.

Motywujemy do dalszej edukacji. Uczniowie naszej szkoły to wspaniali matematycy, humaniści, sportowcy i przyrodnicy, to utalentowani aktorzy i recytatorzy, plastycy, mistrzowie ortografii.
Są dobrymi, mądrymi, tolerancyjnymi i szczęśliwymi ludźmi. Jesteśmy z nich dumni.
Nasza szkoła pomoże Ci osiągnąć sukces.

 

Misja

Jesteśmy szkołą podstawową przyjazną uczniowi, wspierającą jego wszechstronny rozwój. Chcemy kształtować człowieka ciekawego świata, twórczego, odważnego, tolerancyjnego. Pragniemy przygotować go do życia w społeczności szkolnej, w rodzinie i świecie. W pracy wychowawczej naszą inspiracją są tradycje regionalne, religijne oraz związane z historią naszej szkoły. Chcemy promować zdrowie, gdyż jesteśmy "Szkołą Zdrowia". Jesteśmy po to, aby we współpracy z rodziną, środowiskiem lokalnym wychowywać i edukować człowieka XXI wieku: dobrego patriotę Europejczyka, człowieka aktywnego, kreatywnego, sprawnego psychofizycznie, potrafiącego odnaleźć się w otaczającym świecie. Zapewniamy naszym Uczniom wysoką jakość nauczania i opieki, klimat życzliwości, profesjonalizm, bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych oraz zajęć wspierających uczenie. Uczniowie są naszymi partnerami, a ich potrzeby ukierunkowują sposób działania.

Dołożymy wszelkich starań, aby nasz wychowanek:

Czuł się dumny z tego, że jest Polakiem, kochał swoją Ojczyznę, szanował jej tradycje.
Szanował życie i zdrowie.
Był tolerancyjny, wrażliwy na potrzeby innych.
Z szacunkiem traktował siebie i drugiego człowieka.
Umiał żyć „tu i teraz”.
Ponosił odpowiedzialność za swoje postępowanie.


Potrafił dokonać autorefleksji:
"Byłem uczniem SZKOŁY Z KLASĄ, dlatego jestem przygotowany do nauki w gimnazjum, mogę kontynuować naukę języka angielskiego, potrafię twórczo myśleć, znam swoje prawa, ale również wykonuję swoje obowiązki, dbam o swoje zdrowie, potrafię pływać, znam zagrożenia współczesnej cywilizacji, jestem Polakiem i Europejczykiem, akceptuję siebie i drugiego człowieka, nawiązują życzliwe kontakty z ludźmi, nie tracę radości życia, jestem komunikatywny, otwarty, kulturalny, tolerancyjny, uczciwy, świadomy zagrożeń i uzależnień, samodzielny, obowiązkowy, ciekawy świata i siebie, jestem optymistą."