Piotr Firlej z Dąbrowicy herbu Lewart


Piotr Firlej z Dąbrowicy herbu Lewart był synem Mikołaja Firleja, hetmana wielkiego koronnego i Anny z Mieleckich.

piotr firlej

W domu rodzinnym otrzymał staranne wykształcenie, które zapewne zostało uzupełnione przez studia zagraniczne, skoro Orzechowski (w swej Oratio in funere Sigismundi Jagiellonis) z roku 1548 charakteryzując senat polski wyróżnia Firleja obok J. Brudzewskiego jako "dwie gwiazdy w zygmuntowskim senacie błyszczące wszelką sławą filozofii i nauki".

Majątek, który odziedziczył po ojcu stanowić miał późniejszą świetność jego rozwiniętą przez jego syna, Mikołaja.

Znanym faktem z życia Firleja jest jego udział w wojnie z Moskwą, w której odznaczył się, występując jako dworzanin królewski w bitwie pod Orszą.

Kasztelan Chełmski

W roku 1527 Firlej mianowany został kasztelanem chełmskim. Od tej pory często występuje w komisjach królewskich, zwłaszcza przy rozgraniczeniu dóbr państwowych od prywatnych. Firlej cieszył się w senacie wielką powagą będąc darzonym przez króla wielkim zaufaniem. W roku 1528 król powołał Firleja na członka do korektury praw. Można przypuszczać, że data ta jest początkiem poważnej kariery politycznej Firleja. Będąc zaufanym króla i panów koronnych często udawał się w poselstwie do ziem zaprzyjaźnionych.

W roku 1531 udał się Firlej w poselstwie na sejm wileński z prośbą o pomoc dla Polaków w wojnie z wojskiem mołdawskim, do której się gotowano. Firlej, wierny dynastii regalista, czy to wykonując różne czynności komisarskie, czy też zasiadając na sejmach, bronił interesów króla i państwa. W działalności gospodarza dostrzegamy Firleja jako dobrego organizatora. Są ślady wskazujące na to, że Firlej prowadził w swych starostwach działalność gospodarczą na wielką skalę. Na przedmieściu Kazimierza wybudował wielki spichlerz, który król w roku 1535 zwolnił od sądownictwa miejskiego.

Prowadząc intensywną gospodarkę rolną, spławiał zboże Wisłą do Gdańska. W roku 1539 Firlej wziął w dożywotnią dzierżawę cła portowe i stację w Kazimierzu za opłatę 180 grzywien rocznie. Pozostawał w stosunkach z domem bankierskim Fuggerów w Augsburgu.

23 maja 1543

Inną stroną działalności Firleja była lokacja miast. W roku 1537 król zezwolił mu lokować miasto Janowiec w jego wsi Serokomli nad Wisłą. 23 maja 1543 roku król nadał mu przywilej na założenie miasta Lewartowa, na gruncie wsi Szczekarkowa i Łucki, sławnego później ośrodka ruchu reformacyjnego.

potwierdzenie prawa miejskie

Według świadectwa Paprockiego, Firlej "rzemieślniki ubogie, potrzebujące wspomożenia, zakładał", a że istotnie otaczał troskliwą opieką ludność wiejską i miejską, dowodzi m.in. nobilitacja za jego protekcją w roku 1531 mieszczanina Macieja ze Lwowa, przyjętego do herbu Lewart, uzyskanie przez Firleja u króla w roku 1543 przywileju dla mieszczan w Stężycy, zwalniającego ich od ceł w całej Polsce i przyznającego im różne prerogatywy gospodarcze.

Firlej był wielkim miłośnikiem architektury. Idąc za przykładem króla wybudował w Janowcu nad Wisłą i w Lewartowie dwa okazałe zamki w stylu renesansowym.

Zamek w Lewartowie, położony wśród ogrodów urządzonych w stylu włoskim należał do wspanialszych zabytków architektury renesansowej i budził wielki podziw u współczesnych.

Rozmach budowlany Firleja nie ograniczał się tylko do budowli świeckich. Okolski - mający dostęp do archiwum rodzinnego Firlejów - twierdził, że Firlej wybudował (względnie uposażył) dwadzieścia kościołów (o tej stronie jego działalności wspomina również napis nagrobny).

Działalność kulturalna i gospodarcza Firleja zbliżyła go do królowej Bony, która darzyła go szczególnymi względami. 17.X.1535 "ad intercessionem reginae Bonae" mianowany kasztelanem bieckim, już w miesiąc później posunął się na kasztelanię wiślicką, w roku 1538 został wojewodą lubelskim, wreszcie po śmierci S. Odrowąża ze Sprowy, otrzymał 15.IV.1545 roku godność wojewody ruskiego.

Szczupłe przekazy źródłowe nie pozwalają nam ocenić roli Firleja w życiu politycznym i umysłowym złotego wieku, chociaż jeszcze za Paprockiego "wiele o nim pamięć ludzka mówiła" i "różne skrypta wspominały".

Pilny uczestnik sejmów, niewątpliwie regalista, w dobie burzy o małżeństwo króla z Barbarą Radziwiłłówną stanął po stronie tych, którzy byli "pro rege" i razem z małżonką i oddanymi królowi senatorami pierwszy witał Barbarę przybywającą w roku 1548 z Litwy w Łukowie.

Cieszył się przeto Firlej wielkim zaufaniem króla Zygmunta Augusta, jak dowodzi tego jego udział w uśmierzaniu niepokojów w Prusach.

Człowiek o tak wysokiej kulturze umysłowej, który - jak powiada Paprocki - "uczone ludzie poważał", nie mógł pozostać obojętny wobec nowych prądów religijnych. Są ślady, że interesował się ruchem reformacyjnym. Pomimo tego Firlej do końca pozostał wierny katolicyzmowi.

grob piotr firlej

Zmarł 1.IX.1553 roku; pochowano go w grobowcu rodzinnym w kościele Dominikanów pod wezwaniem św. Stanisława w Lublinie, obok ojca i brata, którym wzniósł piękny renesansowy grobowiec. Napis nagrobny ułożył mu jego przyjaciel, poeta P. Roizjusz.